Rešenje o postavljanju Gordane Cvetković za načelnika Opštinske uprave Opštine Doljevac

Na osnovu člana 46. stava 1. tačka 7, člana 54. a u vezi sa članom 56. stava 1. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“, broj 129/07,83/14-dr.zakon, 101/16-dr. zakon, 47/18 i 111/21-dr. zakon), člana 49. stav 2. i člana 99.stav 1. i 2. Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave („Sl. glasnik RS“, broj 21/16 i 113/17, 95/18, 114/21, 113/17, 95/18-dr. zakon 86/19-dr. zakon, 157/20-dr. zakon i 123/21- dr. zakon), člana 86. stava 1. tačke 13 Statuta opštine Doljevac („Službeni list grada Niša“, broj 127/18, 91/19 i 21/20), člana 2. stav 1. tačka 13) i člana 17. stav 5. Odluke o opštinskom veću opštine Doljevac („Službeni list grada Niša“, broj 127/18,8/20 i 70/21),

Opštinsko veće opštine Doljevac, kojim po ovlašćenju predsednika opštine i Opštinskog veća, broj: 02-139 od 18.07.2023. godine, predsedava zamenik predsednika opštine i član Opštinskog veća po funkciji, mr ekon. Miloš Vukotić, na sednici održanoj dana 27. jula 2023. godine, donelo je

R E Š E Nj E

I GORDANA CVETKOVIĆ, diplomirani pravnik, postavlja se za načelnika Opštinske uprave opštine Doljevac, na period od 5 godina.

II Imenovana stupa na položaj, danom donošenja ovog Rešenja.

III Ovo Rešenje objaviti u „Službenom listu grada Niša“.

O b r a z l o ž e nj e

Opštinsko veće opštine Doljevac na sednici održanoj dana 30.07.2018. godine donelo je Rešenje broj 112-57 o postavljenju Gordana Cvetković diplomiranog pravnika, za načelnika Opštinske uprave opštine Doljevac, na period od 5 godina, a nakon raspisanog i sprovedenog konkursa.

Članom 46. stav 1. tačka 7. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“, broj 129/07,83/14-dr.zakon, 101/16-dr. zakon, 47/18 i 111/21-dr. zakon), propisano je da Opštinsko veće postavlja i razrešava načelnika Opštinske uprave.

Članom 49. stav 2. Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave („Sl. glasnik RS“, broj 21/16 i 113/17, 95/18, 114/21, 113/17, 95/18-dr. zakon 86/19-dr. zakon, 157/20-dr. zakon i 123/21- dr. zakon), propisano je da Opštinsko veće postavlja i razrešava načelnika uprave.

Članom 99. stav 1. i 2. Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave propisano je da službenik stupa na položaj danom donošenja rešenja o

postavljenju na položaj i da službenik na položaju može posle proteka vremena na koje je postavljen, biti ponovo postavljen na isti položaj bez javnog konkursa.

Članom 86. stav 1. tačka 13) Statuta opštine Doljevac („Službeni list grada Niša“, broj 127/18, 91/19 i 21/20), propisano je da Opštinsko veće postavlja i razrešava načelnika Opštinske uprave.

Članom 2. stav 1. tačka 13) Odluke o opštinskom veću opštine Doljevac („Službeni list grada Niša“, broj 127/18,8/20 i 70/21), propisano je da Opštinsko veće postavlja i razrešava načelnika Opštinske uprave.

Na osnovu svega napred navedenog odlučeno je kao u dispozitivu rešenja.

Uputstvo o pravnom sredstvu: Ovo rešenje je konačno i protiv njega se može pokrenuti upravni spor tužbom koje se podnosi neposredno Upravnom sudu u Beogradu u roku od 30 dana od dana dostavljanja ovog rešenja.

www.opstinadoljevac.rs